Model de gestió

La participació coordinada i corresponsable de totes les persones que formem la comunitat educativa del centre –professorat, alumnat, pares i mares i personal no docent– és fonamental per garantir l'assoliment dels nostres objectius d'educació integral de l'alumnat i de totes aquelles activitats de recerca, difusió i formació que s'hi relacionin.

El Consell Escolar és el màxim òrgan col·legiat representatiu de la nostra comunitat educativa, i els membres que el formen garanteixen que els diversos estaments tinguem ocasió de participar-hi i, per tant, de corresponsabilitzar-nos de la gestió global del centre.

L'Equip directiu del nostre institut està integrat per set membres: director, cap d'estudis, cap d'estudis de formació professional, cap d'estudis adjunt, secretària, coordinadora pedagògica i administrador.

L'Associació de Pares i Mares (AMiPA) té una cabdal importància en la millora de la col·laboració i la comunicació entre els pares i les mares, el professorat i l'alumnat.

Els departaments i equips docents són els encarregats de dur a terme l'acció educativa del centre treballant en equip.