Estàs aquí:Inici Departaments Cicles Formatius 2 Electricitat i Electrònica

Departament d'Electricitat i Electrònica - Instal·lacions i Manteniment

El Departament d'Electricitat i Electrònica, t'ofereix un ampli ventall de possibilitats professionals, des de poder-te dedicar a instal·lador de vivendes i locals, a poder-te introduir a diferents llocs de treball en el món industrial


Membres del departament

 • BOLEDA, Jordi
 • DORADO, Jose Daniel
 • FLORES, Daniel
 • GARCIA, Juan José
 • GARCÍA, Raül
 • PUJOL, Agustí
 • VALLVERDÚ, David
 • DAVID, Calabria
 • XAVIER, Batista

Estudis

CFGM Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques

La competència general d'aquest títol consisteix a muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats, aplicant normativa i reglamentació vigent, protocols de qualitat, seguretat i riscos laborals, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

El cicle té una durada de 2000 hores dividides en dos cursos que s’imparteixen en horari de matí de 8:00h a 14:30h

 

ITINERARI PER ALUMNES QUE VAN INICIAR EL CICLE EL CURS 2019-2020


Mòduls Professionals
Presentació 2020-2021
Hores
Unitats Formatives
Curs
1: Automatismes industrials pdf 231 UF1. Dibuix tècnic aplicat als automatismes 1 i 2
UF2. Mecanització de quadres elèctrics
UF3. Automatització elèctrica cablada
UF4. Automatització pneumàtica i electropneumàtica
UF5. Automatització programable
2: Instal·lacions elèctriques interiors   264 UF1. Equips, dispositius, materials i eines 1
UF2. Instal·lacions elèctriques interiors en edificis d’habitatges
UF3. Instal·lacions elèctriques interiors en locals, oficines i indústries
UF4. Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques interiors
UF5. Informàtica bàsica aplicada al càlcul i la representació gràfica d’instal·lacions elèctriques
3: Instal·lacions de distribució pdf 99 UF1. Centres de transformació i xarxes de distribució en baixa tensió 2
UF2. Instal·lacions d’enllaç
4: Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis   99 UF1. Instal·lacions d’antenes 1
UF2. Instal·lacions de telefonia interior i d’intercomunicació
5: Instal·lacions domòtiques pdf 132 UF1. Automatització d’habitatges 2
UF2. Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats de bus
UF3. Instal·lacions domòtiques amb autòmats programables
UF4. Instal·lacions domòtiques amb sistemes de corrents portadors
UF5. Instal·lacions domòtiques amb sistemes sense fil
6: Instal·lacions solars fotovoltaiques   66 UF1. Muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques 1
UF2. Manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques
7: Màquines elèctriques pdf 99 UF1. Transformadors 2
UF2. Màquines rotatives de corrent continu
UF3. Màquines rotatives de corrent altern
8: Instal·lacions elèctriques especials pdf 132 UF1. Instal·lacions d’enllumenat exterior 2
UF2. Instal·lacions de receptors i de característiques especials
UF3. Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques especials
9: Electrònica   66 UF1. Electrònica digital 1
UF2. Electrònica analògica
10: Electrotècnia   165 UF1. Corrent continu i electromagnetisme 1
UF2. Corrent altern
UF3. Màquines elèctriques
UF4. Seguretat en les instal·lacions electrotècniques
11: Formació i orientació laboral   99 UF1. Incorporació al treball 1
UF2. Prevenció de riscos laborals
12: Empresa i iniciativa emprenedora pdf 66 UF1. Empresa i iniciativa emprenedora 2
13: Anglès tècnic pdf 99 UF1. Anglès 2
14 : Síntesi pdf 66 UF1. Síntesi 2
15. Formació en Centres de Treball pdf 317  FCT 2

 

 ITINERARI NOU PER ALUMNES QUE INICIEN EL CICLE A PARTIR DEL EL CURS 2020-2021


Mòduls Professionals
Presentació 2019-20
Hores
Unitats Formatives
Curs
1: Automatismes industrials pdf 198 UF1. Dibuix tècnic aplicat als automatismes 1 i 2
UF2. Mecanització de quadres elèctrics
UF3. Automatització elèctrica cablada
UF4. Automatització pneumàtica i electropneumàtica
UF5. Automatització programable
2: Instal·lacions elèctriques interiors pdf 231 UF1. Equips, dispositius, materials i eines 1
UF2. Instal·lacions elèctriques interiors en edificis d’habitatges
UF3. Instal·lacions elèctriques interiors en locals, oficines i indústries
UF4. Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques interiors
UF5. Informàtica bàsica aplicada al càlcul i la representació gràfica d’instal·lacions elèctriques
3: Instal·lacions de distribució   66 UF1. Centres de transformació i xarxes de distribució en baixa tensió 2
UF2. Instal·lacions d’enllaç
4: Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis pdf 99 UF1. Instal·lacions d’antenes 1
UF2. Instal·lacions de telefonia interior i d’intercomunicació
5: Instal·lacions domòtiques   132 UF1. Instal·lacions domòtiques amb sistemes centralitzades i distribuïdes 2
UF2. Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats
6: Instal·lacions solars fotovoltaiques   66 UF1. Muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques 1
UF2. Manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques
7: Màquines elèctriques   66 UF1. Transformadors 2
UF2. Màquines rotatives de corrent continu
UF3. Màquines rotatives de corrent altern
8: Electrònica pdf 66 UF1. Electrònica digital 1
UF2. Electrònica analògica
9: Electrotècnia pdf 165 UF1. Corrent continu i electromagnetisme 1
UF2. Corrent altern
UF3. Màquines elèctriques
UF4. Seguretat en les instal·lacions electrotècniques
10: Formació i orientació laboral pdf 66 UF1. Incorporació al treball 1
UF2. Prevenció de riscos laborals
11: Empresa i iniciativa emprenedora pdf 66 UF1. Empresa i iniciativa emprenedora 2
12: Anglès tècnic pdf 99 UF1. Anglès 2
13 : Síntesi pdf 297 UF1. Síntesi 2
15. Formació en Centres de Treball pdf 383  FCT 2

 

CFGS Automatització i Robòtica Industrial

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar i gestionar projectes de muntatge i manteniment d’instal·lacions automàtiques de mesura, regulació i control de processos en sistemes industrials, així com supervisar o executar el muntatge, manteniment i la posada en marxa dels esmentats sistemes, respectant criteris de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient i al disseny per a tots.

El cicle té una durada de 2000 hores dividides en dos cursos que s’imparteixen en horari de tarda de 15:00h a 21:30h

 

 ITINERARI PER ALUMNES QUE VAN INICIAR EL CICLE EL CURS 2019-2020


Mòduls Professionals
Presentació 2020-2021
Hores
Unitats Formatives
Curs
1: Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics   132 UF1. Automatització elèctrica cablada 1
UF2. Automatització pneumàtica i electropneumàtica
UF3. automatització hidràulica i electrohidràulica
2: Sistemes seqüencials programables   165 UF1. Instal·lació i muntatge de PLCs 1
UF2. Programació de PLCs
UF3. Disseny de sistemes combinacionals i seqüencials
3: Sistemes de mesura i regulació   165 UF1. Sensors, dispositius d’accionament i condicionament de senyal 1
UF2. Sistemes de regulació automàtica
UF3. Instrumentació virtual i adquisició de dades
4: Sistemes de potència   165 UF1. Configuració d’instal·lacions elèctriques 1
UF2. Electrònica de potència
UF3. Màquines elèctriques
5: Documentació tècnica   99 UF1. Documentació gràfica en projectes d’automatització i robòtica industrial 1
UF2. Documentació escrita en projectes d’automatització i robòtica industrial
UF3. Pressupostos en projectes d’automatització i robòtica industrial
6: Sistemes programables avançats pdf 99 UF1. Sistemes avançats de control industrial 2
UF2. Sensors avançats
7: Robòtica industrial pdf 99 UF1. Configuració de robots industrials 2
UF2. Programació de robots industrials
UF3. Manteniment de robots industrials
UF4. Servo accionaments
8: Comunicacions industrials pdf 198 UF1. Estructures i protocols de comunicacions industrials 2
UF2. Sistemes de control i supervisió de processos
UF3. Xarxes industrials
UF4. Sistemes d’accés remot a processos industrials
9: Integració de sistemes d'automatització industrial pdf 198 UF1. Planificació i gestió dels processos de muntatge 2
UF2. Muntatge, programació i ajust dels sistemes d’automatització
UF3. Posada en marxa dels sistemes d’automatització
UF4. Planificació i gestió del manteniment dels sistemes d’automatització
10: Informàtica industrial   99 UF1. Equips, xarxes locals i entorn Web 1
UF2. Programació d’equips i sistemes industrial
11: Formació i orientació laboral pdf 99 UF1. Incorporació al treball 1 i 2
UF2. Prevenció de riscos laborals
12: Empresa i iniciativa emprenedora pdf 66 UF1. Empresa i iniciativa emprenedora 2
13: Projecte d'automatització i robòtica pdf 66 UF1. Projecte d'automatització i robòtica 2
14 : Formació en centre de treball pdf 350 FCT 2

 

ITINERARI NOU PER ALUMNES QUE INICIEN EL CICLE A PARTIR DEL EL CURS 2020-2021  Mòduls Professionals
Presentació 2019-20
Hores
Unitats Formatives
Curs
1: Sistemes elèctrics, pneumàtics i hidràulics pdf 132 UF1. Automatització elèctrica cablada 1
UF2. Automatització pneumàtica i electropneumàtica
UF3. automatització hidràulica i electrohidràulica
2: Sistemes seqüencials programables pdf 132 UF1. Instal·lació i muntatge de PLCs 1
UF2. Programació de PLCs
UF3. Disseny de sistemes combinacionals i seqüencials
3: Sistemes de mesura i regulació pdf 132 UF1. Sensors, dispositius d’accionament i condicionament de senyal 1
UF2. Sistemes de regulació automàtica
UF3. Instrumentació virtual i adquisició de dades
4: Sistemes de potència pdf 132 UF1. Configuració d’instal·lacions elèctriques 1
UF2. Electrònica de potència
UF3. Màquines elèctriques
5: Documentació tècnica pdf 66 UF1. Documentació gràfica en projectes d’automatització i robòtica industrial 1
UF2. Documentació escrita en projectes d’automatització i robòtica industrial
UF3. Pressupostos en projectes d’automatització i robòtica industrial
6: Sistemes programables avançats pdf 99 UF1. Sistemes avançats de control industrial 1
UF2. Sensors avançats
7: Robòtica industrial   99 UF1. Configuració de robots industrials 2
UF2. Programació de robots industrials
UF3. Manteniment de robots industrials
UF4. Servo accionaments
8: Comunicacions industrials   165 UF1. Estructures i protocols de comunicacions industrials 2
UF2. Sistemes de control i supervisió de processos
UF3. Xarxes industrials
UF4. Sistemes d’accés remot a processos industrials
9: Integració de sistemes d'automatització industrial   165 UF1. Planificació i gestió dels processos de muntatge 2
UF2. Muntatge, programació i ajust dels sistemes d’automatització
UF3. Posada en marxa dels sistemes d’automatització
UF4. Planificació i gestió del manteniment dels sistemes d’automatització
10: Informàtica industrial pdf 66 UF1. Equips, xarxes locals i entorn Web 1
UF2. Programació d’equips i sistemes industrial
11: Formació i orientació laboral pdf 66 UF1. Incorporació al treball 1
UF2. Prevenció de riscos laborals
12: Empresa i iniciativa emprenedora   66 UF1. Empresa i iniciativa emprenedora 2
13: Projecte d'automatització i robòtica   297 UF1. Projecte d'automatització i robòtica 2
14 : Formació en centre de treball pdf 383 FCT 2

 

En els nostres cicles formatius podràs aprendre tècniques tant apassionants com:

 • Instal·lacions bàsiques de vivendes i la seva reglamentació.
 • Instal·lacions automatitzades de vivendes (Domòtica).
 • Instal·lacions Fotovoltaiques.
 • Automatismes industrials bàsics.
 • Màquines elèctriques.
 • Tècnica pneumàtica.
 • Tècnica Hidràulica.
 • Informàtica industrial i comunicacions.
 • Llenguatges de programació.
 • Automatismes amb PLCs.
 • Robòtica industrial.
 • Simulació d'automatismes industrials.
 • Muntatges i posta a punt d'automatismes industrials.

Equips, dispositius, materials i eines 
Estàs aquí:Inici Departaments Cicles Formatius 2 Electricitat i Electrònica