Departaments i equips docents

El claustre de professorat està integrat per la totalitat del professorat de l'institut i està estructurat en departaments didàctics i equips docents. L'acció educativa del centre es basa en el treball en equip del professorat. És molt important el dinamisme dels departaments i la tasca coordinada i conjunta dels equips docents.

Departaments

Els departaments didàctics estan formats pel professorat de l'àrea. Cada professor/a pertany a un departament i hi realitza totes les tasques que en són pròpies:

Els cap de departament d'ESO i BAT es reuniran periòdicament amb l'equip directiu del centre.

Els caps de les famílies professionals es coordinaran amb el cap d'estudis de Formació Professional periòdicament.

Els membres de cada departament es reuniran periòdicament.

 

Equips docents

El professorat del centre pertany a un equip educatiu : ESO, Batxillerat o Cicles Formatius.


Tutories

El tutor serà el responsable de coordinar l’actuació de l’equip docent en el seu grup d'alumnes :

Els tutors i les tutores d'ESO, BAT i CF es reuniran periòdicament, amb la responsable de coordinació de tutor/es.