Carla Carreras, Premi Extraordinari de Batxillerat

Aquest guardó és el reconeixement oficial dels mèrits dels alumnes que demostren una preparació d'excel·lència en l'etapa del Batxillerat. A més de constar en l'expedient de l'alumna, li concedirà l'exempció de les taxes universitàries en el primer curs i li permetrà d’optar al Premio Nacional del Bachillerato. El premi consisteix també en un diploma i una plaça gratuïta a una Escola Oficial d’Idiomes durant un curs, per matricular-se de l’idioma que desitgi l’alumna. L’acte oficial de lliurament del premi es farà durant el mes de setembre.

Carla  Carreras per tal d’optar al premi havia de complir els requisits següents: haver cursat i superat els dos cursos de batxillerat, haver finalitzat els ensenyaments de batxillerat a Catalunya en el curs 2012-2013 i tenir una qualificació mitjana de tot el batxillerat igual o superior a 8,75 --en el seu cas era de 9,19.

Aquest Premi Extraordinari s’aconsegueix després de passar unes proves especials, les quals es van fer a tot Catalunya el passat 2 de juliol. La Carla les va fer a Tarragona, a l’Institut Martí Franquès. Concretament, va haver de fer dos exercicis.

El primer exercici, dividit en dues parts, consistí en la redacció, primer, del comentari d’un text literari i, en segon lloc, del comentari d’un text històric. Una de les parts s’havia de respondre en català i l’altra en castellà. El segon exercici també estava dividit en dues parts. La primera consistia a respondre de forma escrita qüestions relacionades amb la primera llengua estrangera cursada per l’alumna. I la segona, a respondre qüestions proposades sobre una de les matèries de modalitat triada per l'alumna entre les que havia cursat a segon curs de batxillerat amb continuïtat a la cursada amb el mateix nom al primer curs. 

Aquest guardó és un reconeixement més a l’aposta que fa el nostre centre per la qualitat en l’ensenyament-aprenentatge del seu alumnat.