Trets bàsics de l'acció educativa

El nostre sistema pedagògic segueix unes Normes d'Organització i Funcionament img pdf,i es basa en un Projecte Educatiu   img pdf fonamentat en els següents principis:

 • Educació integral de l'alumnat.
 • Promoció de la participació activa de tots els membres de la comunitat educativa i de la relació positiva amb el medi natural i comunitari.
 • Foment de les mesures d'atenció a la diversitat per tal de donar resposta educativa a les diferències individuals dels alumnes.
 • Afavoriment de l'acció tutorial i de l'orientació acadèmica, professional i laboral.
 • Atenció psicopedagògica.
 • Potenciació de la qualitat educativa i de la modernització del centre, incorporant-hi l'ús i el suport de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Connexió a Internet.
 • Aprenentatge de llengües estrangeres: anglès, francès i alemany.
 • Pràctiques en els laboratoris de tecnologia, física i biologia.
 • Pràctiques de cicles formatius de mecànica, electricitat, gestió, comerç i informàtica.
 • Coneixement i integració en el món laboral.
 • Pràctiques en empreses.
 • Potenciació de les relacions amb altres comunitats i països a través d'intercanvis educatius i de la participació en projectes europeus.
 • Participació activa de l'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA).

La Programació General Anual  img pdf d'aquest curs 2023-2024.

La Política de Centre img pdf

La Carta de Compromís Educatiu  img pdf