Departament d'Orientació

L'orientació personal, acadèmica i professional és un procés d'ajuda que afavoreix la qualitat i millora de l'educació als centres docents, ja que ha de facilitar el coneixement sistemàtic de les diferències individuals i la resposta organitzada més adequada.

Membres del departament

 • Armengol Vivas, Elisenda (Coordinadora pedagògica)
 • Aguadé Tarragó, Mercè ( Cap de departament)
 • Díaz Rodríguez, Miquel
 • Sorroche Galera, Anna Maria
 • Talavera Ruíz, Maria del Mar
 • Tuset Vallet, Isabel

Activitats

        1. Docència.

        Impartir docència als alumnes en funció de les necessitats del centre i segons les formes organitzatives que s'adoptin.

        Tutoritzar treballs de recerca sobre temes relatius a la pròpia especialitat.

2. Coordinació de mesures i recursos educatius d'atenció a la diversitat.

 • El trànsit de l'educació primària a la secundària.
  • Coordinar el traspàs d'informació sobre l'alumnat que canvia d'etapa.
  • Proposar criteris per a la composició dels grups. Elaborar els agrupaments dels alumnes per tutories.
  • Proposar actuacions relacionades amb la recepció del nou alumnat: informació a les famílies, portes obertes,...
  • Participar en el projecte Som-hi d'acollida i integració de l'alumnat de primària a l'ESO.
 • Estratègies institucionals d'atenció a la diversitat a l'ESO: aspectes curriculars, organitzatius i de funcionament.
  • Col·laborar amb l'equip docent i els tutors en les tasques de planificació i de desenvolupament curricular.
  • Participació amb la coordinació de projectes transversals de centre.
 • Previsió de recursos i suport per als alumnes d'incorporació tardana.
  • Desenvolupament del pla d'acollida: assignació de tutoria, llibres, recepció família, etc.
  • Coordinació amb serveis externs: mediadora, EAP, SEDEC i PEC.
  • Coordinació de l'organització d'un fons de materials alternatius i adaptats.
 • Atenció a l'alumnat amb trastorns comportamentals greus i amb problemes de rebuig escolar.
  • Decisió sobre quins alumnes s'han d'incorporar a les UEC (Unitats d'Escolarització Compartides).
  • Informació a les famílies, elaboració de l'informe que valori la conveniència que l'alumne assisteixi a la UEC.
  • Seguiment del seu procés escolar.
 • Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials i de necessitat educatives de suport específic.
  • Planificar el suport de l'escolarització dels alumnes nouvinguts: dictàmens d'escolarització, informació al tutor...
  • Adaptacions curriculars, programació d'activitats de recuperació/reforç educatiu i millora de la interacció social.
 • Detecció i prevenció dels alumnes amb dificultats educatives i/o en el desenvolupament personal.
  • Canalitzar la sol·licitud de pares i/o tutors.
  • Coordinar l'avaluació psicopedagògica prèvia a qualsevol proposta educativa, curricular/organitzativa.
  • Coordinar la intervenció necessària per a donar-hi resposta.

 

3. Col·laboració amb els diferents òrgans de direcció i coordinació del centre per assessorar i donar suport en aspectes curriculars i d'orientació.

 • Col·laborar en l'elaboració del projecte curricular del centre.
  • Col·laborar en l'elaboració del PCC.
  • Planificació del treball interdisciplinar amb el professorat de les divereses àrees.
  • Detectar les necessitats del centre i prioritzar-les.
  • Assessorar en els procediments de matriculació i escolarització dels alumnes amb NEE.

 

4 . Participació en l'elaboració i concreció del Pla d'Acció Tutorial.

 • Coordinar l´elaboració i avaluació del pla d´acció tutorial per al conjunt del centre.
  • Assistir els professors en la funció tutorial, oferint suport per a les activitats de tutoria.
  • Orientació per al desenvolupament personal, acadèmic i professional.
  • Orientació en els processos d'ensenyament i aprenentatge: estratègies d'aprenentatge.
  • Orientació per a la prevenció:
   • Desenvolupament d'habilitats socials
   • Habilitats de vida
   • Prevenció i resolució de conflictes
   • Educació emocional
   • Projecte personal
   • Autoconcepte i autoestima
   • Educació per a la salut
   • Prevenció del consum de drogues

 

5. Orientació acadèmica i professional. Ajuda i assessorament en els processos de transició acadèmica i laboral.

 • Propostes per l'orientació personal, acadèmica i professional en l'acabament de l'etapa ESO i BAT.
  • Realitzar activitats d'orientació amb alumnes, professors, tutors i pares.
  • Cercar informació relacionada amb les possibles sortides laborals i/o acadèmiques.
  • Xerrades informatives adreçades als alumnes
  • Publicació de la guia Orientació escolar i professional en acabar l'ESO
  • Recull individualitzat d'aptituds acadèmiques
  • Qüestionari d'interessos professionals
  • Entrevistes individuals afavorint els processos de decisió i maduresa personal
  • Coordinació i comunicació de tots els resultats amb els tutors
  • Xerrada informativa adreçada als pares
  • Participació en el consell orientador, en finalitzar l'ESO, sobre el futur acadèmic/professional de l'alumnat
 • L'accés a les vies posteriors de formació i ocupació.
  • Informació a la família i acompanyament de l'alumnat que no supera l'ESO als PFI, IFE, etc.

 

6. Enllaç i coordinació amb els serveis externs de suport.

 • Coordinació amb programes educatius:
  • Coordinació amb EAP, PEC, SEDEC, CREDA ,UEC, CREI etc.
  • Coordinació amb Inspecció per tal d'atendre de forma més adequada les NEE del alumnes.
 • Relació i coordinació amb serveis externs:
  • Municipals: Vallsgenera, Serveis Socials.
  • Sanitat: CSMIJ, hospital de dia.
  • Benestar social.
  • Departament de Treball: formació ocupacional, programes de transició al treball.
  • Parròquia de Lledó: col·laboració en serveis d'atenció a la comunitat al menjador social "la Teulada" per part de l'alumnat que cursa 4t d'ESO.

Programacions i avaluació

Les Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) s'identifiquen i s'avaluen considerant el funcionament de l'alumne dins del seu context independentment de la seva condició personal i social, amb l'objectiu de proporcionar-li els suports necessaris per afavorir-ne l'aprenentatge en condicions d'equitat. Al Pla de Suport Individualitzat (PI) es recolliran les valoracions i la presa de decisions dels equips docents _ amb la participació de la família i de l'alumne_ i es planificaran les mesures, suports i avaluació.

Les programacions seran responsabilitat del professor/a que imparteix la matèria als alumnes. Vindran extretes de cada una de les programacions que el departament responsable de cada àrea haurà elaborat, d'aquesta manera s'asseguren els continguts per a garantir un aprenentatge de les competències bàsiques de cada una de les matèries.

Llibres

S'usen els mateixos manuals que corresponen als seus cursos educatius. S'adapten les explicacions i les activitats.

El Departament d'Orientació ha assumit durant aquest curs 2023-24 la docència a 1r de batxillerat de les matèries de Psicologia i de Formació i Orientació Personal i Professional, per la qual cosa fa servir llibres i materials específics d'aquestes matèries.+