Aquests estudis capaciten per fer excavacions per a l'extracció de recursos minerals o per a la construcció d'obres subterrànies i a cel obert, perforar per fer sondatges de prospecció minera i d'investigació geotècnica, tot muntant i mantenint les instal·lacions i la maquinària i aplicant la legislació de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals.

Tenen una durada de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics

 

 Mòduls Professionals 
M1: Sondatges  
M2: Treballs geotècnics  
M3: Perforacions  
M4: Tècniques de voladura  
M5: Sosteniment  
M6: Estabilització de talussos  
M7: Excavacions amb arrencada selectiva  
M8: Operacions de càrrega i transport en excavacions  
M9: Operació i maneig de maquinària d'excavació  
M10: Formació i orientació laboral  
M11: Empresa i iniciativa emprenedora  
M12: Anglès tècnic  
M13: Síntesi  
M14: Formació en centres de treball