La competència general d'aquest títol consisteix a executar els processos de mecanitzat per arrencament de ferritja, conformat i procediments especials, preparant, programant, operant les màquines eines i verificant el producte obtingut, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

El cicle té una durada de 2000 hores dividides en dos cursos que s’imparteixen en horari de matí de 8:00h a 14:30h

Aquest cicle es pot realitzar en modalitat 3X2 amb el cicle de CFGM Soldadura i Caldereria.

 

 Mòduls ProfessionalsPresentació
M1: Interpretació gràfica pdf blau 
M2: Traçat, tall i conformació pdf blau 
M3: Mecanització pdf blau
M4: Soldadura en atmosfera natural pdf blau 
M5: Soldadura en atmosfera protegida pdf blau
M6: Muntatge pdf blau
M7:Metrologia i assajos. pdf blau
M8:Formació i orientació laboral. pdf blau
M9:Empresa i iniciativa emprenedora. pdf blau
M10: Anglès. pdf blau
M11: Síntesi. pdf blau 
M12: Formació en centres de treball. pdf blau