Departaments i equips docents

El claustre de professorat està integrat per la totalitat del professorat de l'institut i està estructurat en departaments didàctics i equips docents. L'acció educativa del centre es basa en el treball en equip del professorat. És molt important el dinamisme dels departaments i la tasca coordinada i conjunta dels equips docents.

Departaments

Els departaments didàctics estan formats pel professorat de l'àrea. Cada professor/a pertany a un departament i hi realitza totes les tasques que en són pròpies:

 • Elaborar el projecte curricular.
 • Redactar les programacions de les matèries / mòduls.
 • Elaborar materials per atendre la diversitat.
 • Planificar i preparar les sortides d'àrea i les celebracions relacionades amb el centre i el propi departament.
 • Coordinar currículums, metodologia i avaluació entre els diferents seminaris del departament.
 • Coordinar l'assignació i participació dels diversos professors en les reunions dels equips docents.
 • Coordinar l'assistència dels membres del departament a les reunions.
 • Coordinar l'assistència dels membres del departament a cursos de formació.
 • Realitzar diverses tasques de coordinació entre els diferents departaments del centre.
 • Valorar les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
 • Elaborar la memòria a final de curs.

Els cap de departament d'ESO i BAT es reuniran periòdicament amb l'equip directiu del centre.

Els caps de les famílies professionals es coordinaran amb el cap d'estudis de Formació Professional periòdicament.

Els membres de cada departament es reuniran periòdicament.

 

Equips docents

El professorat del centre pertany a un equip educatiu : ESO, Batxillerat o Cicles Formatius.

 • Equip docent d'ESO: L'equip docent està constituït pel professorat dels diferents crèdits que l'alumnat cursarà al llarg de tot el cicle. El professorat de crèdits variables està format per un ventall més ampli de persones, algunes de les quals també poden ser professors dels crèdits comuns. L'equip docent de primer cicle (primer i segon d'ESO) i de segon cicle (tercer i quart d'ESO) disposen d'un marc horari d'una hora per desenvolupar les seves funcions. Les reunions es realitzaran periòdicament. Els coordinadors dels diferents equips docents mantindran una reunió setmanal de seguiment i de coordinació amb la Coordinadora Pedagògica.
 • Equip docent de Batxillerat: L’equip docent està constituït pel professorat dels diferents crèdits que l’alumnat cursarà al llarg de tota d’etapa. Hi ha una part de l’equip docent que imparteix classe a tot l’alumnat del grup (matèries comunes i algunes de modalitat), mentre que la resta de professorat imparteix classe de les matèries de modalitat i optatives a un nombre variable d’alumnes. L'equip docent de batxillerat disposa d'un marc horari de dues hores per desenvolupar les seves funcions. Les reunions es faran periòdicament. Els coordinadors dels diferents equips docents mantindran una reunió setmanal de seguiment i de coordinació amb la Coordinadora Pedagògica.
 • Equip docent de Cicles Formatius: Els equips docents de cicles formatius estan formats per tot el professorat que imparteix classe a un mateix grup d’alumnes i estan coordinats pel tutor del grup.


Tutories

El tutor serà el responsable de coordinar l’actuació de l’equip docent en el seu grup d'alumnes :

 • integrar l’alumnat dins el grup i l’estructura general del centre
 • posar en comú la informació de seguiment acadèmic
 • acordar accions d’actuació conjunta de tipus metodològic i informatiu que evitin la desorientació de l’alumnat
 • decidir els ajuts pedagògics convenients
 • acolliment de l'alumnat de nacionalitat estrangera
 • seguiment i control de l'absentisme i la disciplina
 • contacte permanent amb les famílies
 • proposar accions concretes d’orientació, etc.

Els tutors i les tutores d'ESO, BAT i CF es reuniran periòdicament, amb la responsable de coordinació de tutor/es.