Sol·licitud d'un títol

img titol

La persona interessada ha de sol·licitar el títol a la secretaria del centre educatiu en què hagi finalitzat els estudis; per a aquests títols cal pagar la taxa corresponent als drets d'expedició. La sol·licitud s'ha de fer amb l'imprès oficial disponible als centres educatius. L'imprès de resguard té tots els efectes del títol, mentre aquest no s'expedeixi materialment.

 1. S'ha d'entregar a la secretaria del centre:

- pdf Imprès oficial degudament emplenat.

- Fotocòpia del DNI o NIE.

- Les taxes i els preus públics poden gaudir d'exempcions i de bonificacions en els seus imports, si s'escau, aporteu la documentació necessaria per acreditar-ho.

* Els membres de família nombrosa de categoria general.

* Els membres de famílies monoparentals.

* Els membres de família nombrosa de categoria especial.

* Les víctimes del terrorisme, així com els seus cònjuges i els seus fills.

* Les persones amb discapacitat igual o superior al 33%.

 - Certificat de notes finals.

2. A la secretaria us generaran un full de pagament, d'acord amb les taxes vigents pel Departament d'Ensenyament.

3. Un cop fet l'ingrés, s'haurà de retornar a la secretaria del centre el resguard de pagament, en cas contrari, no es tramitarà la sol·licitud del títol i l'alumne perdrà l'import ingressat.

img recollida

L'alumne/a haurà de portar la següent documentació:

1. Original del DNI o NIE.

2. Resguard del Títol.

En el cas que sigui una persona autoritzada qui reculli el títol, haurà de portar la següent documentació:

1. pdf Omplir l'imprès i presentar-lo a la secretaria del centre. (Els títols són nominals i, per aquest motiu, el pare/mare/o tutor/a legal de l’alumne/a també ha de portar autorització per poder recollir el títol).

2. Fotocòpia del DNI o NIE de l'alumne/a.

3. Original i fotocòpia del DNI o NIE de la persona autoritzada.

4. Resguard del títol.